Partij programma

Martinitoren

Een verkiezings-/partijprogramma is specifiek geschreven voor de gemeente waar de verkiezingen plaatsvinden - voor ons is dat dus de gemeente Groningen! Het programma biedt een overzicht voor de kiezers wanneer zij in het kieshokje staan, zo weten zij wat ze verwachten kunnen van de kandidaten waar zij op stemmen. 

Voor landelijke partijen is het gemeentelijke verkiezings-/partijprogramma vaak een variatie op het landelijke programma. Dat is helemaal niet zo vreemd, immers verwachten kiezers in grote lijnen hetzelfde politieke gedachtegoed terug te zien op gemeentelijk niveau. Dat heeft echt wel als gevolg dat er weinig flexibiliteit bestaat buiten het landelijke programma om. In andere woorden, de gemeentelijke afdelingen van landelijke partijen kunnen zich naar onze mening onvoldoende aanpassen aan de behoeften van elke gemeente.
En dat zijn soms wel uitermate grote behoeften. 

De Fractie Groningen van de Partij voor het Noorden zit niet vast aan dergelijke nationaal programma, maar focust zich uitsluitend op wat de gemeente Groningen nodig heeft. Beschreven in ons programma staan bijvoorbeeld onze antwoorden op de woningnood, de groeiende groep inwoners die onder de armoedegrens leven, de krimpende sport- en cultuurvoorzieningen die alsmaar naar de gemeentegrens geduwd worden, de aardbevingsschade en de essentiële compensatie die er moet komen voor die schade, zorg en welzijn, veiligheid, onderwijs en natuurlijk nog veel meer. 

Het partijprogramma van de Fractie Groningen staat nog niet online, maar we lichten graag een tipje van de sluier op deze pagina!


De woningnood

Dat de woningnood in Groningen hoog is zal weinig inwoners van de gemeente verrassen. Of het nou studenten zijn die zoeken naar een kamer, jonge gezinnen die de ruimte willen om een toekomst te starten, of ouderen die graag iets kleiner willen gaan wonen, iedereen loopt tegen dezelfde muur aan: een gebrek aan woningen. 

De druk die de woningmarkt in de gemeente ervaart komt uit verschillende hoeken. Voor de Fractie Groningen van de Partij voor het Noorden is het van belang dat er niet met de vinger wordt gewezen naar een zondebok, maar dat er snel werk wordt gemaakt om de gemeente Groningen weer bewoonbaar te krijgen voor iedereen. De gemeente dient dit probleem niet elk jaar voor zich uit te schuiven, maar de armen uit de mouwen te steken en de woningnood hard aan te pakken.

Dat betekent een strengere aanpak voor huisjesmelkers, een acceptabele alternatieve woonoptie voor studenten en een verbetering in het onderhoud van de huidige woningen binnen de huursector.

Fatsoenlijke huisvesting voor iedereen is dan ook essentieel voor de Partij voor het Noorden!

Armoede in Groningen

Eén op de tien gezinnen in de gemeente Groningen leeft momenteel in armoede. Dit is een onacceptabel hoog percentage voor een gemeente die zo welvarend is als Groningen. Het aantal inwoners die onder de armoedegrens leven blijft alleen maar stijgen zolang er onvoldoende gedaan wordt om deze mensen een kans te bieden de armoede te ontsnappen. 

Er is een dringende noodzaak om een nieuw armoedebeleid op poten te zetten, waarbij verbeterde schuldhulpverlening, makkelijkere (her-)introductie in de arbeidsmarkt en een bredere financiering van omscholing centraal moet komen te staan.

Het is onacceptabel dat er kinderen zijn in deze tijd die in armoede opgroeien, zeker in een land als Nederland. De jeugd moet juist verschillende hulpmiddelen aangeboden worden zodat zij niet in dezelfde armoede vallen als waar zij vandaan komen. De Partij voor het Noorden hekelt dan ook de 'luchtkastelen' van de gemeente, waarbij tienduizenden euro's gestoken worden in prestigieuze projecten waar de jeugd niets mee opschiet. 

Armoede is een van de grootste problemen in onze gemeente - het is tijd voor een oplossing.

Zorg in Groningen 

De gemeente moet zich er voor inzetten dat de gezondheidszorg in de zorgcentra in de gemeente van hoge klasse blijft. Hiertoe moet de gemeente bevorderen dat jongeren belangstelling krijgen voor werken in de zorg.

Juist in een maatschappij waarin de ouderen in aantal sterk toenemen is het zeer gewenst dat voor hen en aan hen veel aandacht wordt besteed. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daartoe moeten alle mogelijke belemmeringen zo klein mogelijk gemaakt worden.

Een goede ziektekostenverzekering moet voor een ieder haalbaar zijn. De gemeente moet voor minima aanvullende verzekeringen afsluiten, zodat deze bovenop hun huidige basispakket komt. Hierdoor komt er voor iedere inwoner een goede ziektekostenverzekering en blijft ook de gezondheid van minima en hun kinderen in de gemeente overheid.

De juiste inzet in de gezondheidszorg kan levensreddend zijn, daarom maakt de Partij voor het Noorden zich sterk voor optimale zorg!

Aardbevingsproblematiek

De Groninger bevolking had vanaf het begin van de
gaswinning nooit echt de lusten maar, nu vooral, wél de lasten te dragen gekregen. Dit valt ook te zien in de gemeente Groningen, waar met name Ten Boer, Beijum en Lewenborg zwaar getroffen zijn. De afwikkeling van de materiële schade, de herbouw en de versterking van de getroffen gebieden zullen nog tientallen jaren gaan duren en ontbeert elke vorm van urgentie. Naast het grote belang van materiële schade verdienen zeker ook de emotionele en psychische schade veel aandacht.

Het is een hoge noodzaak om een overzichtelijk en goed functionerend juridisch ondersteuningspunt op te zetten waar elke getroffen Groninger langs kan komen om antwoord te krijgen op zijn of haar vragen.

De Partij voor het Noorden is voorstander van een snelle afbouw van de gaswinning en tegenstander van nieuwe boringen. De partij zal hier constant op blijven aandringen. 

Een volledige en snelle compensatie voor de geleden schade, samen met een versnelling van de versterkingsoperatie is essentieel.  Haren als annexatie?

De gemeentelijke herindeling van 2019, waarbij de voormalige gemeenten van Ten Boer, Groningen en Haren samengegaan zijn, kan eerder gezien worden als een annexatie door de Stad. Ondanks verschillende waarschuwingen dat er een bijzonder laag draagvlak te vinden was bij de Harenaren, is de herindeling toch doorgezet. De destijdse motivatie was dat Haren het risico liep financieel ten onder te gaan.

Achteraf blijkt niets minder waar te zijn, maar de rijksoverheid geeft geen gehoor over wat wel en wat niet de precieze redenen zijn geweest voor deze annexatie. Ook niet na herhaaldelijke WOB-verzoeken van de Partij voor het Noorden.

Terwijl de lokale lasten aan het stijgen zijn voor de voormalige gemeente Haren, daalt het vertrouwen van de Harenaren in de het college van B&W.

Het is nu van uitermate groot belang dat dit vertrouwen hersteld wordt en dat Haren niet langer gebruikt wordt als een melkkoe!

Leven in de gemeente

Nauwere betrokkenheid bij en medeverantwoordelijkheid van mensen (zowel jong en oud!) voor de publieke zaak, kan bijdragen aan een prettig leefklimaat en aan sociale veiligheid. Met name een grote gemeente zoals Groningen dient hier werk van te maken: meer burgerparticipatie is essentieel.

Verder zijn kunst en cultuur aanjagers van de economie. Verschraling van het kunst- en cultuuraanbod in het Noorden moet daarom worden tegengegaan. Dat geldt ook voor de opleidingsinfrastructuren voor het professioneel beoefenen van de diverse kunstuitingen. Er dient geïnvesteerd te worden in kunst en cultuur. Een bloeiend cultureel klimaat in de gemeente draagt bij aan creativiteit in het dagelijks leven. Filmfestivals, fototentoonstellingen, grote theaterproducties (van natuurlijk eigen bodem), musea voor moderne en andere vormen van kunst en het muziekleven bieden de kans om het leven in de gemeente een gigantische impuls te geven.

Daarom niet langer de hand op de knip als het aankomt op investeringen die het leven beter kunnen maken binnen onze gemeente!


Ter conclusie

Het moge duidelijk zijn dat de Partij voor het Noorden streeft naar welvaart en welzijn voor de inwoners van de gemeente Groningen. Toch kunnen we dat niet alleen.
Daarom roepen wij u op om met ons mee te werken om een sterker, mooier en beter Groningen voor iedereen mogelijk te maken!